MiFID Regels

AssurMifID-gedragsregels
Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”. In dit verband bezorgen we u volgende info (zie ook de aparte onderdelen onder de knop ‘info’).

 

 

I. Onze dienstverlening

 

We proberen u correct en volledig bij te staan aangaande uw verzekeringen. Dit betekent dat we u informeren over mogelijke verzekeringen (met belangrijkste kenmerken) op uw vraag of eventueel tijdens nazicht van uw huidige dossier (de verzekeringsmarkt en uw persoonlijke situatie kunnen veranderen).

 

Weet dat we quasi alle soorten verzekeringen van heel wat verschillende verzekeraars kunnen aanbieden. Ook aangaande specifieke verzekeringen, bijvoorbeeld via uw werkgever, kunnen we u veelal enige verduidelijking geven. Elke vraag die enigszins verzekeringsgerelateerd is wekt onze interesse. Misschien is ons belangrijkste troef de wil om te doen wat juist is.

 

Dit betekent ook dat u mag rekenen op onze concrete hulp, bijstand en belangenbehartiging. We zijn als kantoor eigenlijk een beetje een verzekering bovenop uw verzekering.

 

In het kader van de AssurMifID-gedragsregels, die we als kantoor moeten naleven, delen we u volgende mee betreffende onze aangeboden producten en diensten:

 

1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling.

 

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan uit het adviseren over omtrent verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het bijstaan in beheer en uitvoering van verzekeringsoverkomsten gedurende de looptijd via het kantoor. Het beheer kan bijvoorbeeld administratief gericht zijn of betrekking hebben op behandeling van een schadedossier.

 

2. Nummers van de takken en de titulatuur

 

1: Ongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

5: Luchtvaartuigcasco;

6: Casco zee- en binnenschepen;

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10: BA motorrijtuigen;

11: BA luchtvaartuigen;

12: BA zee- en binnenschepen;

13: Algemene BA;

14: krediet;

15: Borgtocht;

16: Diverse geldelijke verliezen;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening;

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

26: Kapitalisatieverrichtingen;

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

3. Polisvoorwaarden

 

Voor de verschillende polisvoorwaarden van de verschillende producten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen waarmee werken verwijzen we naar de desbetreffende voorstellen en/of polissen en de door de verzekeringsondernemingen weergegeven verwijzingen.

 

In regel bestaat een polis minstens uit Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Dit kan nog aangevuld worden met bijvoorbeeld Speciale Voorwaarden, attesten en dekkingsbrieven.

 

Het is vooralsnog niet mogelijk van elke polis online algemene voorwaarden ter beschikking te stellen.

Weet dat u bij ons als klant wel de bijzondere voorwaarden kan raadplegen via de klantenzone (beveiligde omgeving, toegang aan te vragen).

 

II. Belangenconflicten

 

1. Wetgevend kader

 

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

2. Welke belangenconflicten?

 

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

 

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 

– Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

– Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

– Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

– Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

– Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

 

Het gaat onder meer om:

 

– Een interne instructienota;

– Een aangepast verloningsbeleid;

– Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

– Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij het ontbreken van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

– Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

– Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

4. Wat is de procedure?

 

Mogelijk belangen-conflict geïdentificeerd

 

>  Kan MiFID-grondwet worden nageleefd?

 

> Indien ‘neen’: > Geen dienstverlening

 

> Indien ‘ja’: > Volstaan maatregelen van beheer?

 

> Indien ‘ja’: > Dienstverlening

 

> Indien ‘neen’: > Specifieke transparantie > Dienstverlening

 

5. Specifieke transparantie

 

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

III. Onze verloning/vergoeding

 

Voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding is inbegrepen in de premie die u als klant betaalt.

In de verzekeringspremie die u betaalt, zit naast de taksen (die kunnen oplopen tot meer dan 27%, product-, polis- en waarborgafhankelijk) en de technische premie van de verzekerings-maatschappij ook onze verloning (commissieloon) inbegrepen. Dit betekent dat de totale premie die u betaalt uw duidelijke totale kosten zijn.

 

In het kader van de AssurMifID-gedragsregels, die we als kantoor moeten naleven, delen we u volgende mee betreffende onze vergoeding:

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.